Leerlingzorg & Passend onderwijs

Onderwijsbehoeften staan centraal
Op De Parel staan de onderwijsbehoeften van leerlingen centraal. Ieder kind heeft stimulerende en belemmerende factoren, waar onderwijsbehoeften uit voort komen. In de groepen proberen we daar zo goed mogelijk rekening mee te houden. 

De meeste leerlingen zullen met de standaard aanpak in de klas meekunnen. Er zijn ook situaties waarin we niet zomaar aan de onderwijsbehoeften van een kind kunnen voldoen. Daar kunnen veel verschillende redenen voor zijn. Onze interne begeleiders hebben als taak om de zorg rondom leerlingen te coördineren. Zij hebben namens de school contact met het samenwerkingsverband, de wijkteams van de gemeente en het bovenschools zorgoverleg.
Vanuit het samenwerkingsverband kan bijvoorbeeld expertise van een gedragsspecialist of een orthopedagoog betrokken worden. Vanuit het wijkteam kunnen kindgesprekken gevoerd worden, of is bijvoorbeeld opvoedondersteuning thuis beschikbaar.

Passend onderwijs
De opdracht aan de school vanuit de overheid is het bieden van  passend onderwijs. Dat is onderwijs afgestemd op de kwaliteiten en mogelijkheden van het kind. We kijken daarbij niet naar wat het kind niet kan, maar juist naar wat het kind wel kan. Elke school hoort bij een samenwerkingsverband in de regio, wat helpt bij het vormgeven van passend onderwijs in de school. Wij zijn onderdeel van samenwerkingsverband Ridderkerk, Barendracht, Albrandswaard (SWV-RIBA).  Er kan hulp en ondersteuning worden geboden in verschillende vormen. Het belang van het kind staat hierbij altijd voorop.

Basisondersteuning
Dit is ondersteuning die iedere basisschool biedt. Voor de meeste kinderen is dit voldoende om de basisschool met succes te doorlopen.

Basisondersteuning vanuit SWV RiBA
Naast de basisondersteuning krijgen scholen vanuit RiBA een budget om de basisondersteuning uit te breiden. Denkt u bijvoorbeeld aan extra aandacht voor taal, lezen en rekenen, prikkelarme en veilige werkplekken, uitdagende lessen voor hoogbegaafde leerlingen en het aanpakken van ongewenst gedrag.

School maatwerk arrangementen
Wanneer een kind een korte periode extra ondersteuning nodig heeft, kan het in aanmerking komen voor een arrangement. Dit houdt in dat tijdelijk extra ondersteuning gegeven wordt aan de leerkracht en/of dat er middelen aan de school ter beschikking worden gesteld. Zijn de school en de leerkracht niet in staat de leerling te ondersteunen met een licht arrangement, dan kan er sprake zijn van een extra arrangement. Hierbij wordt vaak een plan opgesteld in samenwerking met deskundigen, bijvoorbeeld een kinderpsycholoog of hulpverlener. Ook dit arrangement is tijdelijk, maar kan langer duren dan een  licht arrangement.

Speciaal (basis)onderwijs
Voor sommige kinderen is het ondanks alle zorginspanningen niet goed mogelijk om passend onderwijs op De Parel te bieden. Voor deze kinderen wordt in overleg met het samenwerkingsverband gezocht naar een passende onderwijsplek. Dat kan op een andere school zijn, of een plek op één van de vormen van het speciaal (basis)onderwijs. Het proces om tot deze keuze te komen doorlopen we zorgvuldig, u wordt hier als ouders nauw bij betrokken.