Sociale veiligheid

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Wij werken met de methode Kanjer. De Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten bij kinderen. Alle vaste leerkrachten hebben een licentie om deze lessen te mogen geven. Ons team volgt periodiek nascholingen voor het werken met de Kanjermethode.

Meer informatie over deze methode vindt u op: kanjertraining.nl

Sociale en Fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Kanjer Volg- en Adviessysteem.

De methode Kanjer kent een leerlingvolgsysteem dat erkend is door de Cotan. De onderwijsinspectie beoordeelt het leerlingvolgsysteem als een goed instrument waarmee kinderen in hun sociale ontwikkeling gevolgd kunnen worden. De oudere kinderen (vanaf groep 5) vullen hierbij 3 lijsten in: een sociogram, een sociale veiligheidslijst en een leerlingenlijst. De jongere kinderen vullen alleen het sociogram in. Daarnaast vullen de leerkrachten een lijst in over al hun leerlingen.

De uitkomsten van deze metingen wordt door de leerkrachten geanalyseerd en besproken met de intern begeleider en / of de coördinator sociale veiligheid. Natuurlijk betrekken we ook de ouders als uitkomsten van deze lijsten daar aanleiding toe geven. In de herfst staan de ouder-kind gesprekken in het teken van de sociaal emotionele ontwikkeling. De herfstafname van Kanvas en de observaties van de leerkracht in de groep bespreken we dan met u.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

FunctieNaamE-mailadres
anti-pestcoördinatorvan Praage.vanpraag@scpo-albrandswaard.nl
vertrouwenspersoonBeekhuizenk.beekhuizen@scpo-albrandswaard.nl