Betrokkenheid

Ontdek hoe De Parel u betrekt bij het leer proces van uw kind

Communicatie met ouders
Op De Parel gebruiken we het communicatieplatform Parro. Via Parro ontvangt u mededelingen, updates uit de groepen en de nieuwsbrief van de school. Ook vindt u in Parro de jaarkalender. Parro is beschikbaar als app voor iOS of Android of online via: www.talk.parro.com. Naast Parro informeren we u via het ouderportaal van ParnasSys, ons administratiesysteem. In de ouderportal kunt u meelezen in het dossier van uw zoon of dochter, gegevens zoals telefoonnummer en e-mail actueel houden en de vorderingen van uw kind zien. Ook het rapport is hier in te zien.

Onderwijsgesprekken
Vanaf groep 3 zijn de kinderen bij gesprekken met de leerkracht aanwezig. Zo praten we mét de kinderen over hun onderwijs in plaats van óver de kinderen. Op De Parel hanteren we de volgende gesprekscyclus door het schooljaar heen:

 • In september hebben we een ouderinformatieavond waar ouders en leerkracht van de groep elkaar ontmoeten. U maakt kennis met de leerkrachten en andere ouders. U ontvangt informatie over het komende schooljaar.
 • In september hebben we niet met alle ouders en kinderen een gesprek. We hebben wél gesprekken met ouder en kind als er bijzonderheden zijn. U kunt daarbij denken aan leesbegeleiding, dyslexie, (hoog) begaafdheid of maatwerk. Als er aanleiding is voor een gesprek bij de start van het schooljaar, dan ontvangt u een uitnodiging voor dit gesprek. Wanneer u niet wordt uitgenodigd wordt maar wel behoefte heeft aan een gesprek, kunt u een startgesprek bij de leerkrachten aanvragen.
 • In de herfst vullen we de sociale vragenlijsten van ons Kanjer Volg- en advies systeem (KANVAS) in. We hebben in november over alle kinderen gesprekken met ouder en kind, waarbij we met name het accent op het sociaal emotioneel welbevinden leggen.
 • In januari nemen we vanaf groep 3 de midden-citotoetsen af, de uitslagen daarvan en de behaalde resultaten in de overige toetsen en observaties vormen het eerste rapport wat de leerling in februari krijgt. Met alle ouders en leerlingen hebben we hierover een gesprek.
 • In juni nemen we de vanaf groep 3 de eind-citotoetsen af en krijgen de kinderen hun 2e rapport van dit jaar. Hier hebben we alleen een gesprek over als daar vanuit de ouder of vanuit de leerkracht behoefte aan is. Bijvoorbeeld bij mee- of tegenvallende resultaten, of om een zorgtraject af te sluiten.

Informatie over het leerjaar van uw kind en informatie over de overstap naar het voortgezet onderwijs zijn onderwerpen die op een informatieavond aan bod komen.

Voor gescheiden ouders
Wanneer ouders zijn gescheiden, hebben beide ouders recht op dezelfde informatie over hun kind. Daarom hebben beide ouders toegang tot het gebruik van Parro en het ouderportaal. Wij gaan er vanuit dat beide ouders samen op de oudergesprekken en informatieavonden komen. We kunnen ons voorstellen dat dit in een enkel geval voor een niet werkende situatie kan zorgen. Daar zoeken we in overleg met u een oplossing voor. Het rapport wordt 1x aan de leerling meegeven, via het ouderportaal is het voor beide ouders te bekijken.  Een verzoek om gegevens aan derden (bijvoorbeeld een onderzoeksbureau of ambulante begeleider) te verstrekken wordt altijd aan beide ouders gedaan.

MR / OR

De medezeggenschapsraad (MR)

Wat doet de Medezeggenschapsraad (MR)
De voornaamste activiteiten van de Medezeggenschapsraad (MR) bestaan uit het adviseren over, en het goedkeuren van het beleid van CBS de Parel. Dit beleid wordt op school door de directie ontwikkeld en uitgevoerd.

U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan:

 • arbeidsomstandigheden,
 • veiligheid,
 • leerplannen en zorgplannen,
 • groepsindelingen,
 • financiën, (lumpsum),
 • personeelsbeleid

De Medezeggenschapsraad is op de achtergrond aanwezig om samen met de directie een kader te creëren, binnen de door het schoolbestuur en de overheid gestelde criteria, waarbinnen de school zo goed mogelijk kan functioneren.

MR leden
Onze medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden.

Als de MR leden zoekt, wordt dit bekent gemaakt via de nieuwsbrief. Als u lid van de raad wilt worden kunt u dat aangeven, bij meerdere kandidaten worden er verkiezingen georganiseerd. De medezeggenschapsraad is bereikbaar via: mr.parel@scpo-albrandswaard.nl

De ouderraad (OR)

Wat doet de ouderraad (OR)
Samen met het onderwijsteam organiseert de ouderraad diverse activiteiten voor de kinderen. Voor veel activiteiten wordt een commissie samengesteld die bestaat uit OR-leden en teamleden. Samen wordt er voor gezorgd dat de georganiseerde activiteit goed verloopt. De ouderraad heeft een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en een aantal algemene leden. Naast activiteiten die worden georganiseerd door commissies bestaand uit OR-leden en teamleden biedt de OR ook ondersteuning aan de leerkrachten bij bijvoorbeeld de projectweken, klassenactiviteiten en het regelen van hulpouders bij o.a. schooluitjes. Na afloop van activiteiten worden deze geëvalueerd in de OR en het team. Evaluatiepunten van hulpouders zijn hierbij ook altijd van harte welkom.

Ouderhulp
De ouderraad organiseert de activiteiten natuurlijk niet alleen. Daarbij worden wij gesteund door zeer veel hulpouders die zich elk jaar opnieuw opgeven! Zonder de hulp van hulpouders zouden wij de activiteiten niet kunnen organiseren. Wij zijn de ouders die zich ieder jaar weer opgeven voor ondersteuning bij de verschillende activiteiten bijzonder dankbaar.

Activiteiten
In de jaarkalender op Parro en ouderportaal staan de meeste activiteiten al vermeld. Verdere informatie hierover wordt vermeld in de nieuwsbrieven. De activiteiten die wij (mede-)organiseren zijn onder andere:

 • schoolreis
 • LOL moeders (Let Op Luizen)
 • kinderboekenmarkt
 • nationaal voorleesontbijt
 • schoolfotograaf
 • sportdagen
 • sinterklaasviering
 • disco
 • paaslunch
 • eindejaarsfeest